Hier vindt u de algemene garanties en spelregels die Bubblelicious hanteert.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bubblelicious zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden kunnen door ons op verzoek ook per post worden toegezonden.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bubblelicious worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bubblelicious ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

2. Overeenkomst en aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Bubblelicious zijn vrijblijvend en Bubblelicious behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bubblelicious. Bubblelicious is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Bubblelicious zal bestellingen geplaatst door personen van onder de 18 jaar niet in behandeling nemen.


3. Levering
3.1 De door Bubblelicious opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De minimale ordergrootte is 6 flessen. Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 7,50 per adres ongeacht het bestelde aantal flessen, tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door Bubblelicious vast te stellen bezorgkosten.

4. Tarieven en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. In incidentele gevallen behoudt Bubblelicious zicht het recht voor een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen alvorens de bestelling wordt geleverd.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bubblelicious bent u een bedrag van € 15,00 aan administratiekosten verschuldigd en indien Bubblelicious haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bubblelicious gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bubblelicious verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u Bubblelicious daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bubblelicious de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan (gedeeltelijk) te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Bubblelicious te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

7. Bestellingen en communicatie
7.1 Voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bubblelicious, dan wel tussen Bubblelicious en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bubblelicious, is Bubblelicious niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bubblelicious.

8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bubblelicious in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Bubblelicious gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Diversen
9.1 Indien u aan Bubblelicious schriftelijk opgave doet van een adres, is Bubblelicious gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Bubblelicious schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Bubblelicious gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bubblelicious deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Bubblelicious is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Bubblelicious behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een onafhankelijke, bevoegde mediator en pas in tweede instantie aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.